CSDL Sách

Duyệt theo:
Xây dựng trang web
.jpg

Xây dựng ứng dụng Web với JSP, servlet, JavaBeans : giáo trình tin học ứng dụng

Tác giả: Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải

Trình bày lý thuyết và ví dụ có diễn giải rõ ràng, toàn bộ ứng dụng đều được thực tiễn hóa, đa dạng hóa phương pháp giải quyết từ JSP, Servlet, đến JavaBeans; Voiứ trình chủ JRUN; Mô hình cơ sở dữ liệu SQL server 7.0; Với kỹ xảo của Javacript;...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2