CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Môi Trường
.jpg

Ecoliterate : how educators are cultivating emotional, social, and ecological intelligence

Tác giả: Daniel Goleman; Lisa Bennett; Zenobia Barlow

Section 1. Stories from the field; Part 1. Standing strong on a coal mountain; Part 2. From anger to action in oil country; Part 3. Shared water: moving beyond boundaries; Part 4. Nourishing communities with food; Section 2. Professional development strategies.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Lượng

Cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, các nguồn phát thải của các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, cũng như các giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí bên trong công trình.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Tác giả: Trần Văn Mô

Giới thiệu các xu hướng quy hoạch đô thị thế kỷ 21, quản lí môi trường thế kỷ 21 trong mối quan hệ qua lại kinh tế - sinh thái, kinh nghiệm quốc tế trong quản lí ngập lụt đô thị, quy hoạch quản lí tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Hồ đô thị - Quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm = Urban lakes and ponds - Technical management and pollution control

Tác giả: PGS. TS. Trần Đức Hạ

Tìm hiểu về đặc điểm, ô nhiễm và suy thoái, quản lý, các biện pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước hồ đô thị.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Tác giả: TS. Phạm Tuấn Hùng,...[et al.]

Cung cấp những kiến thức chung nhất về chất thải, quản lý chất thải, khí hậu, biến đổi khí hậu và mối liên quan giữa chúng với nhau, đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý chất thải phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3