CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Lý Luận Chính Trị
.jpg

Mâu thuẫn một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng

Trình bày khái niệm và kết cấu của mâu thuẫn biện chứng; Nghiên cứu những đặc trưng của mâu thuẫn biện chứng với mâu thuẫn logic hình thức; Phân loại mâu thuẫn biện chứng, mâu thuẫn xã hội và phương pháp phân tích mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn... trong lĩnh vực kinh tế, xã hội của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Age of enlightenment

Tác giả: Peter Gay

In an unusually diverse collection, Margaret Jacob presents the eighteenth-century movement known as the Enlightenment that forever changed the political, religious, and educational landscape of the day.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Theories of knowledge & reality : an introduction to the problems and arguments of philosophy

Tác giả: J. A. Cover, Rudy L. Garns

The contemporary treatment of this introduction to philosophy text uses an issues approach within a historical framework and includes critical thinking tools

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

The economic analysis of labour

Tác giả: Malcolm R. Fisher

Introduction; The supply of labour; The demand for labour; Equilibria and the clearing of labour markets;...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

The road to serfdom

Tác giả: Friedrich A. Hayer

The abandoned road; The great utopia; Individualism and collectivism;...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1