CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Điện tử - Viễn Thông
.jpg

Electronics technology fundamentals : conventional flow version : 3rd ed.

Tác giả: Robert T Paynter; B J Toby Boydell

Part 1. Basic DC principle and circuits; Part 2. Basic AC principle and circuits; Part 3. Electronic devices and circuits.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Smart grid : fundamentals of design and analysis

Tác giả: James A Momoh

Presenting 11 chapters such as 1. Smart grid architectural designs; 2. Smart grid communications and measurement technology; 3. Performance analysis tools for smart grid design; 4. Stability analysis tools for smart grid; 5. Computational tools for smart grid design; 6. Pathway for designing smart grid; 7. Renewable energy and storage; 8. Interoperability, standards, and cyber security ; 9. Research, education, and training for the smart grid; 10. Case studies and testbeds for the smart grid; 11. Epilogue.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 8
 • Đang rỗi: 8
.jpg

Digital systems : principles and applications : 12th ed.

Tác giả: Neal S Widmer; Gregory L Moss; Ronald J Tocci

Presenting 13 chapters such as 1. Introductory Concepts; 2. Number Systems and Codes; 3. Describing Logic Circuits; 4.Combinational Logic Circuits; 5. Flip-Flops and Related Devices; 6. Digital Arithmetic: Operations and Circuits; 7. Counters and Registers; 8. Integrated-Circuit Logic Families; 9. MSI Logic Circuits; 10. Digital System Projects Using HDL; 11. Interfacing with the Analog World; 12. Memory Devices; 13. Programmable Logic Device Architectures.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Lý thuyết điều khiển tự động : tập 1 : tái bản lần thứ 4, có sửa chữa Bổ sung các bài tập lớn, lời giải

Tác giả: Phạm Công Ngô

Chương 1. Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động; Chương 2. Đặc tính động học của các khâu và của hệ thống điều khiển tự động khảo sát trong miền tần số; Chương 3. Ổn định của hệ thống Điều khiển tự động; Chương 4. Phân tích chất lượng hệ thống điều khiển; Chương 5. Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động tuyến tính; Chương 6. Hệ thống điều khiển xung số.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Electric motors and control systems : 2nd ed.

Tác giả: Frank D. Petruzella

Chapter 1. Safety in the workplace; Chapter 2. Understading electrical dawings; Chapter 3. Motor transformers; Chapter 4. Motor control devicer; Chapter 5. Electric motor; Chapter 6. Contactors and Motor starters; Chapter 7. Relays; Chapter 8. Motor control circuits; Chapter 9. Motor control electronics; Chapter 10. Adjustable-Speed drives and PLC installations.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 7
 • Đang rỗi: 7