CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh : giáo trình (dùng cho sinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 • Nhóm Tác giả: Bộ giáo dục và Đào tạo
 • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2011
 • Số trang:286 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:27284
 • ISBN:8935211109766
 • Mã Dewey:335.4346
 • Đơn giá:24000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:45/45
 • Từ khóa:Hồ Chí Minh, tư tưởng
 • Chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chuyên ngành: Khoa Lý Luận Chính Trị
 • Tóm tắt: Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam; Chương 5: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề