CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin: Giáo trình (Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khôi không chuyên ngành Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2012
 • Số trang:491 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:27156
 • ISBN:8935211109759
 • Mã Dewey:335.43
 • Đơn giá:36000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:50/50
 • Từ khóa:Mác - Lênin, Lý luận chính trị
 • Chủ đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin
 • Chuyên ngành: Khoa Lý Luận Chính Trị
 • Tóm tắt: Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 2: Phép biện chứng duy vật; Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử; Chương 4: Học thuyết giá trị; Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư; Chương 6: Học thuyết về Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; Chương 7: Sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; Chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề