CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Cơ học kết cấu : tập II
 • Tác giả: Lều Thọ Trình
 • Nhà xuất bản: Khoa học & Kỹ thuật - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2003
 • Số trang:260 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:6951
 • Mã Dewey:620.1
 • Đơn giá:32500
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Cơ học kết cấu, hệ siêu tĩnh
 • Chủ đề: Cơ học kết cấu
 • Chuyên ngành: Khoa Xây Dựng
 • Tóm tắt: Bao gồm 7 chương: 1/ Phương pháp lực và cách tính hệ phẳng siêu tĩnh; 2/ Phương pháp chuyển vị và cách tính hệ phẳng siêu động; 3/ Phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp; 4/ Hệ không gian; 5/ Phương pháp phân phối momen; 6/ Phương pháp động học; 7/ Khái niệm về cách tính theo trạng thái thời hạn...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề