CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Marketing management : 15th edition
 • Tác giả: Philip Kotler, Kevin Lane Keller
 • Nhà xuất bản: Pearson - Boston
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang:692 p.
 • Kích thước:31 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46973
 • ISBN:9780133856460
 • Mã Dewey:658.8
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Marketing, management
 • Chủ đề: Marketing management
 • Chuyên ngành: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • Tóm tắt: Part 1: Understanding marketing management; Part 2: Capturing marketing insights; Part 3: Connecting with customers; Part 4: Building strong brands; Part 5: Creating value; Part 6: Delivering value; Part 7: Communicating value; Part 8: Conducting marketing responsibly for long-term success.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề