CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45995
 • ISBN:9780262033848
 • Mã Dewey:005.1
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Computer programming, computer algorithms
 • Chủ đề: Computer algorithms & Computer programming
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: 1. Foundations; 2. Sorting and arder statistics; 3. Data structures; 4. Advanced design and analysis techniques; 5. Advanced data structures; 6. Graph alogrithms; 7. Selected topics; 8. Mathematical background.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề