CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Telecommunication system engineering : 4th ed.
 • Tác giả: Roger L. Freeman
 • Nhà xuất bản: Wiley - New Jersey
 • Năm xuất bản: 2004
 • Số trang:991 p.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45992
 • ISBN:9788126525133
 • Mã Dewey:621.382
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Telephone systems, design and construction, telecommunication systems
 • Chủ đề: Telephone systems -- Design and construction & Telecommunication systems -- Design and construction
 • Chuyên ngành: Khoa Điện tử - Viễn Thông
 • Tóm tắt: Chapter 1. Basic telephony; Chapter 2. Local networks; Chapter 3. Switching in an analog environment; Chapter 4. Signaling for analog telephone networks; Chapter 5. Introduction to transmission for telephony; Chapter 6. Long-Distance networks; Chapetr 7. The design of long - distance links; Chapter 8. Digital transmission systems; Chapter 9. Digital switching and networks; Chapter 10. Introduction to data communications; Chapter 11. Data networks and their operation; Chapter 12. Voice-Over IP; Chapter 13. Local area networks; Chapter 14. Integrated services digital networks; Chapter 15. Speeding things up with Frame relay; Chapter 16. The Asynchronous transfer mode (ATM) and broadband ISDN ...
Sách cùng chuyên ngành