CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:23 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46759
 • ISBN:9783642205699
 • Mã Dewey:512.5
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:8/8
 • Từ khóa:Economics, Matrix theory, Mathematics
 • Chủ đề: Mathematics
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: 1. Some Basic Concepts; 2. Vectors and Matrices;3. Square Matrices and Determinants; 4. Inverse Matrix; 5. Systems of Linear Equations; 6.Linear Spaces; 7. Euclidean Spaces; 8. Linear Transformations; 9. Eigenvectors and Eigenvalues; 10. Linear Model of Production in a Classical Setting; 11. Linear Programming; A. Natural Numbers and Induction; B. Methods of Evaluating Determinants; C. Complex Numbers; D. Pseudoinverse; E. Answers and Solutions.
 • Sách điện tử:http://thuvienso.www.duanvinsportia.com/handle/123456789/142440
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề