CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : giáo trình (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) : xuất bản lần thứ 11
 • Nhóm Tác giả: Bộ giáo dục và Đạo tạo
 • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:279 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45924
 • ISBN:9786045704806
 • Mã Dewey:324.259 707
 • Đơn giá:36000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Đường lối cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam
 • Chủ đề: Đảng cộng sản -- Việt Nam
 • Chuyên ngành: Khoa Lý Luận Chính Trị
 • Tóm tắt: Trình bày đối tương, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 -1945); Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 -1975); Đường lối công nghiệp hóa; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề