CSDL sách

Trở về
.jpg
 • The emotion thesaurus : a writer's guide to character expression : 2nd ed.
 • Tác giả: Becca Puglisi, Angela Ackerman
 • Nhà xuất bản: Witers Helping Writers - USA
 • Năm xuất bản: 2019
 • Số trang:292 p.
 • Kích thước:25 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45781
 • ISBN:9780999296349
 • Mã Dewey:808.397
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
 • Từ khóa:Fiction, creative writing, characters and characteristics, emotions in literature
 • Chủ đề: Creative writing & Fiction -- Technique
 • Chuyên ngành: Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
 • Tóm tắt: If you need inspiration for creating characters’ emotional responses that are personalized and evocative, this ultimate show-don’t-tell guide for emotion can help. It includes: Body language cues, thoughts, and visceral responses for 130 emotions that cover a range of intensity from mild to severe, providing innumerable options for individualizing a character’s reactions; A breakdown of the biggest emotion-related writing problems and how to overcome them; Advice on what should be done beforedrafting to make sure your characters’ emotions will be realistic and consistent. Instruction for how to show hidden feelings and emotional subtext through dialogue and nonverbal cues.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề