CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:25 cm
 • Số đăng ký cá biệt:23476
 • ISBN:9780984190621
 • Mã Dewey:686.224
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:3D, Typography
 • Chủ đề: 3D Studio
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến Trúc
 • Tóm tắt: Investigation into creating headlines from 3D letterforms that were rendered from such disparate materials as wood, sugar, clay, and thread.
Sách cùng chuyên ngành