CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:25 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:43920
 • ISBN:9780077341640
 • Mã Dewey:519.5
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Business statistics
 • Chủ đề: Business statistics
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: Chapter 1: An introduction to business statistics; Chapter 2: Descriptive statistics: Tabular and graphical methods; Chapter 3: Descriptive statistics: Numerical methods; Chapter 4: Probability; Chapter 5: Discrete random variables; Chapter 6: Coutinuous random variables,...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề