CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Triết học Mác Lênin : giáo trình
 • Nhóm Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2003
 • Số trang:520 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:17126
 • Mã Dewey:190
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Triết học, Mác Lênin
 • Chủ đề: Triết học -- Mác-Lênin
 • Chuyên ngành: Khoa Lý Luận Chính Trị
 • Tóm tắt: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hôi; Khái lược về lịch sử triết học trước Mác; Sự ra đời và phát triển của triết học Mác Lênin; Vật chất và ý thức.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề