CSDL sách

Trở về
.jpg
 • The brain atlas : a visual guide to the human central nervous system
 • Tác giả: Joseph Hanaway...[et. al]
 • Nhà xuất bản: Fitzgerald Science Press - Bethesda
 • Năm xuất bản: 1998
 • Số trang:250 p.
 • Kích thước:26 cm
 • Số đăng ký cá biệt:13473
 • ISBN:1891786059
 • Mã Dewey:611.8
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Brain Atlas
 • Chủ đề: Brain Atlas
 • Chuyên ngành: Khoa Dược
 • Tóm tắt: The Brain Atlas presents neuroanatomy in an intuitive yet comprehensive manner, which makes it an excellent reference book and an outstanding learning text.. with contents such as Background information, The Brain and its Blood vessels, Brain slices, Histological sections, Pathways.
Sách cùng chuyên ngành