CSDL sách

Trở về
 • Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access : tập 3 & 4 : giáo trình thực hành
 • Tác giả: Ông Văn Thông
 • Nhà xuất bản: Thống kê - Tp. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản: 1996
 • Số trang:280 tr.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:4389
 • Mã Dewey:005.74068
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Access
 • Chủ đề: Access
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Tiếp theo của tập 1 & 2 thì tập 3 & 4 Trình bày nén cơ sở dữ liệu - report & subreport; Kỹ thuật tạo spin Box; Tạo form với Parameter- Hàm người dùng UDF; Update - delete query & make table query; Dùng inputBox- MssGBox; Gắn số liệu attach table - tạo nhân mailing label; Microsoft Access & Excel - Tranform & Pivot;...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề