CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Lý thuyết xác suất
 • Tác giả: Nguyễn, Duy Tiến
 • Nhà xuất bản: Giáo Dục - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2006
 • Số trang:395 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:13242
 • Mã Dewey:519.2
 • Đơn giá:21000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:10/10
 • Từ khóa:Xác suất
 • Chủ đề: Xác suất
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: Gồm 10 chương: Mô hình xác suất rời rạc; Không gian xác suất tổng quát; Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối; Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; Sự hội tụ của dãy biến ngẫu nhiên và phân phối; Hàm đặc trưng; Các định lý giới hạn theo phân phối của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập; Tổng các biến ngẫu nhiên độc lập và luật số lớp.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề