CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Anthropology : Appreciating Human Diversity : 15 th ed.
 • Tác giả: Conrad Kottak
 • Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York
 • Năm xuất bản: 2013
 • Số trang:624 p.
 • Kích thước:31 cm
 • Số đăng ký cá biệt:35579
 • ISBN:9780078035012
 • Mã Dewey:301
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Anthropolog, Human diversity
 • Chủ đề: Anthropology & Ethnology
 • Chuyên ngành: Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
 • Tóm tắt: It offers an up-to-date holistic introduction to general anthropology from the four-field perspective. Key themes of appreciating the experiences students bring to the classroom, appreciating human diversity, and appreciating the field of anthropology are showcased throughout the text.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề