CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Student guide for quickbooks 2011 for college accounting: 13th ed.
 • Tác giả: Carol Yacht
 • Nhà xuất bản: McGraw Hill - New York
 • Năm xuất bản: 2012
 • Số trang:143 p.
 • Kích thước:31 cm
 • Số đăng ký cá biệt:35628
 • ISBN:9780077430566
 • Mã Dewey:657
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Accounting
 • Chủ đề: Accounting -- Case studies
 • Chuyên ngành: Khoa Kế Toán
 • Tóm tắt: Including qickbooks screen illustrations, detailed steps for using the software, trasations for problem and mini-practice set completion, required steps for turning in reports and the analysis component.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề