CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:19 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:906
 • Mã Dewey:920.71
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Friđrich Engen, tiểu sử
 • Chủ đề: F. Ăng-ghen
 • Chuyên ngành: Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
 • Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sứ, cuộc đời của nhà tư tưởng thiên tài F. Ăng-ghen từ Sự sinh thành nhà tư tưởng và người chiến sĩ vô sản; Xây dựng nguyên lý của thế giới quan khoa học; Cuộc đấu tranh để thành lập Đảng vô sản; Trong ngọn lửa những năm 1848 - 1849; Sau Cách mạng; Những năm phản động; Trong những năm cao trào Cách mạng mới; Việc thành lập Hội Liên hiệp công nhân quốc tế; Vì sự thống nhất tư tưởng trong Hội Liên hiệp công nhân quốc tế.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề