CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:28763
 • Mã Dewey:335.411
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:30/30
 • Từ khóa:Triết học; Mác - Lê nin
 • Chủ đề: Triết học -- Mác-Lênin
 • Chuyên ngành: Khoa Lý Luận Chính Trị
 • Tóm tắt: Gồm 15 chương, được sắp xếp theo lôgíc nội tại của bản thân tri thức triết học và không chia thành hai phần riêng biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử như các giáo trình trước đây, nhằm trình bày triết học Mác - Lênin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên, xã hội và tư duy.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề