CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Quản trị -- Quan hệ khách hàng

 • Duyệt theo:
Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Mộ Đức Quảng Ngãi
 • Tác giả: Nguyễn Thiên Phước |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Văn Nhàn |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng trong Ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank chi nhánh huyện Mộ Đức Quảng Ngãi; Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank chi nhánh huyện Mộ Đức Quảng Ngãi.

Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Bảo Việt Đà Nẵng
 • Tác giả: Trần Tiến Cường |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Phú Thái |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2: Thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Bảo Việt Đà Nẵng; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Bảo Việt Đà Nẵng.

Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng theo mô hình IDIC tại công ty xăng dầu khu vực V – TNHH MTV
 • Tác giả: Nguyễn Bá Khôi |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Đại Phong |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2: Thực trạng về công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty xăng dầu khu vực V- TNHH MTV; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty xăng dầu khu vực V – TNHH MTV theo mô hình IDIC.

Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hội An
 • Tác giả: Lê Quốc Dũng |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Văn Nhàn |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng DNNVV tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hội An; Chương 3: Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng DNNVV tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hội An.

Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Rạch Sỏi Kiên Giang
 • Tác giả: Đặng Thị Hạnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Thanh Hải |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng trong Ngân hàng; Chương 2. Thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Rạch Sỏi Kiên Giang; Chương 3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Rạch Sỏi Kiên Giang.