CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Báo cáo tài chính -- Hợp nhất

  • Duyệt theo:
Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam
  • Tác giả: Phạm Thu Hà |
  • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Phi Sơn |
  • Chuyên ngành: Kế toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về báo cáo tài chính hợp nhất; Chương 2: Thực trạng công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Chương 3: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty Cổ phần SEATECCO
  • Tác giả: Phạm Quang Trung |
  • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Phi Sơn |
  • Chuyên ngành: Kế toán

Chương 1. Cơ sở lý luận về lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại các tập đoàn kinh tế Việt Nam; Chương 2. Thực trạng công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty Cổ phần SEATECCO ; Chương 3. Hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty Cổ phần SEATECCO.