CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Thiết bị y tế -- Chất lượng

  • Duyệt theo:
Hệ chuyên gia hỗ trợ đánh giá hệ thống chất lượng trang thiết bị y tế
  • Tác giả: Nguyễn Lê Hoài Nhân |
  • Giảng viên hướng dẫn: THẠC BÌNH CƯỜNG |

Chương 1: Hệ chuyên gia và các khái niệm cơ bản; Chương 2: Biểu diễn và xử lý tri thức trong hệ chuyên gia; Chương 3: Suy diễn tri thức trong hệ chuyên gia; Chương 4: Ứng dụng hệ chuyên gia mờ vào việc hỗ trợ đánh giá hệ thống chất lượng thiết bị X- Quang; Chương 5: Xây dựng hệ chuyên gia mờ hỗ trợ đánh giá hệ thống chất lượng thiết bị X- Quang; Chương 6: Giới thiệu về chương trình.