CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Nâng cao chất lượng các dịch vụ cảng biển tại cảng Sơn Trà – Công ty dịch vụ dầu khí Đà Nẵng

Tác giả: Nguyễn Đình Hùng

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Tuyết

Số trang: 126 tr.
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Mã phân loại: 658
Kiểu tài liệu: Luận văn Thạc sỹ
Nhà xuất bản: Trường Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2019
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về cảng biển chất lượng dịch vụ cảng biển; Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ cảng biển tại cảng Sơn Trà – Công ty dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng; Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cảng biển tại cảng Sơn Trà – Công ty dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng.

Luận văn liên quan