CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Pháp luật về bảo vệ môi trường qua thực tiễn thực hiện tại khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn

Tác giả: Võ Thị Hồng Vân

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thanh Tâm

Chuyên ngành: Luật Kinh tế
Mã phân loại: 340
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Trường Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2019
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về khu công nghiệp và pháp luật bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp; Chương 2. Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn và giải pháp hoàn thiện.

Luận văn liên quan