Sản phẩm

Phần mềm Quản Lý Tài Sản

Phần mềm giúp cho các đơn vị có thể quản lý chi tiết tài sản ở một địa điểm hoặc nhiều địa điểm khác nhau. Đồng thời đảm bảo việc quản lý đến tận chi tiết các hoạt động liên quan đến tài sản. Hệ thống được thiết kế đáp ứng mọi yêu cầu và nghiệp vụ quản lý tài sản giúp cho đơn vị có thể nắm được sự biến động của tài sản trong đơn vị một cách nhanh chóng.

Đánh giá ứng dụng

Viết đánh giá