Sản phẩm

Hệ thống Website Đại học Duy Tân

Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đảm nhận việc thiết kế, xây dựng và phát triển toàn bộ hệ thống website của Trường, với hơn 100 website được thiết kế để phục vụ công tác quảng bá truyền thông cho các đơn vị trong toàn Trường.

Đánh giá ứng dụng

Viết đánh giá