Nhóm Nhân sự

Nhóm Quản lý Sản phẩm và Dịch vụ

-   Tham mưu và giúp cho các nhóm phát triển sản xuất sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng.

-   Theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động các phần mềm đang được triển khai hằng ngày tại các đơn vị trong Trường

-   Thực hiện huấn luyện người dùng, hướng dẫn sử dụng cho người dùng.

-   Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.

-   Tiếp nhận các yêu cầu làm mới, thay đổi, bổ sung chức năng và ghi vào nhật ký sổ bảo trì.

-   Lấy yêu cầu người dùng và viết thuyết minh dự án, tài liệu đặc tả yêu cầu để chuyển giao cho bộ phận phát triển.

-   Chịu trách nhiệm trong việc thiết kế đồ họa cho các sản phẩm mà Trung tâm phát triển.