Nhóm Nhân sự

Nhóm phát triển Windows Application

- Thực hiện phân tích, thiết kế, lập trình và nâng cấp toàn bộ các phần mềm là các ứng dụng chạy trên nền windows phục vụ cho hoạt động quản lý, đào tạo của Trường.

- Lựa chọn và quyết định các công nghệ, nhóm công nghệ chủ đạo được sử dụng trong việc phát triển các ứng dụng, cơ sở dữ liệu được sử dụng tại Trường. Đảm bảo các yêu cầu về bảo mật, mở và chi phí phù hợp với điều kiện phát triển của Trường.

Thực hiện nhiệm vụ gia công phần mềm, tư vấn xây dựng hệ thống thông tin,… với các đối tác ngoài trường theo chiến lược phát triển kinh doanh độc lập, mang lại các nguồn lợi tài chính cho trường và cho lực lượng lao động làm công nghệ thông tin của Trường.

- Huấn luyện cho nhóm quản lý sản phẩm-dịch vụ về các đặc điểm, tính năng, chức năng của các phần mềm mà nhóm trực tiếp phát triển để nhóm quản lý sản phẩm làm công tác hướng dẫn sử dụng.

- Thực hiện công tác huấn luyện người dùng khi triển khai các ứng dụng(nếu được phân công), giải đáp thắc mắc khi nhận được các thông tin phản hồi từ các đơn vị sử dụng phần mềm.

- Hợp tác với Khoa CNTT, Đào Tạo Quốc Tế trong việc tham gia giảng dạy các chuyên đề cho những sinh viên khoa này. Đồng thời làm công tác hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, đồ án chuyên ngành CNTT.