-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Ban lãnh đạo

Vũ Dương

Chuyên ngành:  Cơ khí

Chức vụ:  Giám đốc

Trình độ:  Tiến sĩ

Email:  duongvuaustralia@gmail.com

Đặng Ngọc Sỹ

Chuyên ngành:  Khoa Học Máy Tính

Chức vụ:  Phó giám đốc

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  sydn.mcs@gmail.com

Chuyên viên

Nguyễn Hữu Chiến

Chuyên ngành:  Tự động hóa

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  huuchiendtu@gmail.com

Võ Hoàng Anh

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  Chuyên viên kiêm Giảng viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  vhanh83@gmail.com

Hoàng Thái Hòa

Chuyên ngành:  Tự động hóa

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  hoangthaihoa1991@gmail.com

Phạm Ngọc Quang

Chuyên ngành:  Cơ điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  ngocquangcdt@gmail.com

Nguyễn Đăng Minh Hùng

Chuyên ngành:  Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  minhhungkrb@gmail.com

Thái Thị Hồng Nhung

Chuyên ngành:  Khoa học máy tính

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  hongnhungtvt@gmail.com

Đinh Hữu Quang

Chuyên ngành:  Tự động hóa

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  cslamnhatquang@gmail.com

Hoàng Nhật

Chuyên ngành:  Tin học viễn thông

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  hoangnhat@www.duanvinsportia.com

Hồ Minh Hồng

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  minhhong1181995@gmail.com

Phan Đức Yên

Chuyên ngành:  Tự động hóa

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  ducyen90@gmail.com

Huỳnh Nil Giang

Chuyên ngành:  Tự động hóa

Chức vụ:  Chuyên Viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  huynhnilgiang@dtu.edu.vn