-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Thái Thị Hồng Nhung

Chuyên ngành:  Khoa học máy tính

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  hongnhungtvt@gmail.com