-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Hoàng Nhật

Chuyên ngành:  Tin học viễn thông

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  hoangnhat@www.duanvinsportia.com