-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Hồ Minh Hồng

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  minhhong1181995@gmail.com