-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Vũ Dương

Chuyên ngành:  Cơ khí

Chức vụ:  Giám đốc

Trình độ:  Tiến sĩ

Email:  duongvuaustralia@gmail.com