-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Đặng Ngọc Sỹ

Chuyên ngành:  Khoa Học Máy Tính

Chức vụ:  Phó giám đốc

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  sydn.mcs@gmail.com