Bạn nhấn vào nút "Tải Hồ sơ" và làm theo các bước hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ. Ứng viên chỉ được nộp hồ sơ tối đa 2 lần trên một công việc.

Tải hồ sơ

Bạn nhấn vào nút "Tạo Hồ sơ" và làm theo các bước hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ. Ứng viên chỉ được nộp hồ sơ tối đa 2 lần trên một công việc.

Tạo hồ sơ